Title Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de Julio

A partir de l’1 de gener es continuarà aplicant el tipus d’IVA reduït del 10%

this is index.php

El Reial decret llei 20/2012 del 13 de juliol sobre mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, deroga la redacció del Reial Decret 6/2010, de manera que a partir de l’1 de setembre de 2012, i de manera indefinida, el tipus reduccido del 10% es continua aplicant a les execucions de “renovació i reparació”.

Els requisits que ha de complir per aplicar aquest tipus de gravamen són:

Que el destinatari sigui persona física, no sigui empresari no professional i utilitzi aquests serveis per a ús particular.

Que el destinatari sigui una comunitat de propietaris

Que la construcció o rehabilitació de l’habitatge en qüestió, hagi conclòs almenys 2 anys abans de l’inici d’aquestes últimes.

Que la persona que realitzi les obres no aporti materials o, en el cas que els aporti, el cost no excedeixi del 40% de la base imposable de l’operació.

Així doncs, a partir l’1 de gener de 2013, es continuarà aplicant el tipus d’IVA reduït del 10% a les obres de “renovació i reparació”

Related Images: