Title Baño

Pressuposat reforma integral bany

this is index.php

PRESSUPOST REFORMA DE BANY:

DEMOLICIONS

Desmuntatge sanitaris

Picat i aixecat sòls banyo

Picat i aixecat parets banyo

Transport de material i retirada d’enderrocs a abocador municipal

Subtotal: 396€

OBRA DE PALETA

Subministrament i instal·lació plaquetes 30*60cm en parets banyo 16 m2: 960€

(Material subministrat 25€/m2)

Subministro i instal·lació plaquetes 30*60cm en sòl banyo 3m2: 180€

(Material subministrat 25€/m2)

Fregues lampista i electricista: 50€

Formació plat dutxa d’obra de 173*70cm a força de maó tipus mahón de 4cm amb impermeabilització xapa de protecció i fibra de vidre. Revestiment a decidir per client. : 590€

(Material subministrat 70€/m2)

Subtotal: 1780€

LAMPISTERIA

Subministro i muntatge de canonada per a instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de20 mmde diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i1,9 mmde espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l’obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell. Totalment muntada, conexionada i provada per l’empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei: 128€

Subministro i muntatge d’instal·lació interior de lampisteria per a cambra de bany amb dotació para: vàter, lavabo senzill, dutxa, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa d’aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. Fins i tot claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d’aigua, de polietilè reticulat (PE-X) , p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l’obra, derivació particular, accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell de PE-X. Totalment muntada, conexionada i provada per l’empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei: 216€

Subministro i instal·lació interior d’evacuació per a bany amb dotació para: vàter, lavabo senzill i dutxa, realitzada amb tub de PVC, seriï B “ADEQUA” per a la xarxa de desguassos que connecten l’evacuació dels aparells amb la baixant. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l’obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, conexionada i provada per l’empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei: 80€

Subministro i instal·lació WC Roca Mod. N: 310€

Subministro i instal·lació conjunt Salgar Noja 800: 290€

Subministro i instal·lació aixeta monocomandament lavabo marca Grohe Seriï Essence: 96€

Subministro i instal·lació aixeta dutxa marca Grohe Seriï 1000: 188€

Subministro i instal·lació escombri dutxa Grohe Tempesta: 72€

Subtotal: 1165€

ELECTRICITAT

Subministro i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior per a bany, sota tub protector flexible corrugado composta d’1 punt de llum para apliqui mirall, 1 endoll i 2 commutadors.

Mecanismes Schneider Eunea Color Blanco: 116€

Subministrament i instal·lació de lluminària halògena Zimar Crom mat 50W12V Fins i tot llums, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, conexionada i comprovada. Nombre d’unitats previstes en bany 3un: 90€

Subtotal: 206€

PINTURA

Formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant aplicació d’una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com a fixador de superfície i dues mans d’acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNEIX 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Fins i tot p/p de preparació del suport mitjançant neteja: 50€

Subtotal: 50€

BASE IMPOSABLE……………………3887€

I.V. A. 10% no inclòs

Reial decret-Llei 20/2012 del 13 de Julio

 

SI TROBA UNA EMPRESA QUE LI DE AQUESTES QUALITATS A AQUEST PREU, LI RETORNEM LA DIFERÈNCIA

FORMA DE PAGAMENT

40% a l’inici de les obres

40% a la meitat de les obres

20% a la finalització de la mateixa

DURADA DE L’OBRA

Es preveu un període de realització de l’obra de 10 dias. Per cada dia de retard en l’execució de l’obra a causa de A. BARCELONA REFORMES, S.L., aquesta indemnitzarà al client amb 150€/DIA

CONDICIONIS

AQUEST PRESSUPOST TÉ UNA VIGÈNCIA DE 15 DIES, EXPLICATS DES DE LA DATA DE LA SEVA EMISSIÓ
SERÀ OBJECTE DE PRESSUPOST APARTI TOTA PARTIDA, MATERIAL, MERCADERIA, O TREBALL NO CONTEMPLAT EN EL PRESENT, AIXÍ COM LA NETEJA FINAL, TOTA MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ QUE EL CLIENT SOL·LICITI I POSSIBLES IMPREVISTS QUE SORGEIXIN DURANT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. AQUEST IMPORT ES COBRARIA PER ENDAVANT.
A BARCELONA REFORMES DECLINA TOTA RESPONSABILITAT PER LES INCIDÈNCIES QUE ES PUGUIN OCASIONAR EN ELS TREBALLS OBJECTO D’AQUEST PRESSUPOST, EN ELS SEGÜENTS CASOS:
SEMPRE QUE S’HAGI INFORMAT Al CLIENT PRÈVIAMENT D’ALGUN POSSIBLE RISC I, Malgrat AIXÒ, HAGI DONAT LA SEVA CONFORMITAT.

A CONSEQÜÈNCIA DE DEFECTES O VICIS OCULTS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ORIGEN.

SERÀ RESPONSABILITAT I PER COMPTE DEL CLIENT L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS D’OBRA I UNS ALTRES DE CARÀCTER ESTATAL, AUTONÒMIC, LOCAL O DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, QUE SIGUIN NECESSARIS. IGUALMENT S’OBLIGA Al COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS PER LA LEGISLACIÓ VIGENT RESPECTE A les INSTAL·LACIONS REALITZADES (GAS, ELECTRICITAT, Etc.)
SI EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, ES PRODUÍS UNA PARALITZACIÓ DE LA MATEIXA PER CAUSES ALIENES A A. BARCELONA REFORMES (RETARDS EN LLIURAMENT DE MATERIALS PER COMPTE DEL CLIENT, FALTA DE PAGAMENT, ETC), EL COST D’AQUESTS RETARDS ES REPERCUTIRÀ Al CLIENT.
A BARCELONA REFORMES GARANTEIX PER UN PERÍODE DE 2 ANYS, EXPLICATS A partir de la DATA DE FINALITZACIÓ DEL SERVEI, LES OBRES I INSTAL·LACIONS REALITZADES, A més de les MERCADERIES QUE SIGUIN OBJECTE DE GARANTIA ESPECÍFICA.
AQUEST PRESSUPOST ANUL·LA I SUBSTITUEIX A QUALSEVOL UN ALTRE DE DATA ANTERIOR, EMÈS AMB EL MATEIX NOMBRE IDENTIFICATIU I PER Al MATEIX CLIENT.

BARCELONA REFORMAS

  Nombre (requerido)

  Correo Electrónico (requerido)

  Teléfono de contacto (requerido)

  Asunto

  Su mensaje (requerido)

  Responsable: A. Barcelona Reformas s.l.. Finalidad: Responder las consultas. Legitimación: Por consentimiento del interesado. Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Los datos personales no se cederán a terceros, salvo en su caso, otras empresas de grupo para fines administrativos internos que actúa como encargado de tratamiento. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos. Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

  Related Images: